วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2011 เวลา 13:13 น.
Rate this item
(0 votes)

รายงานสัตว์ป่วย: ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดเก็บชิ้นเนื้อและตัดก้อนเนื้องอกบริเวณตับอ่อน (Insulinoma)และไส้ติ่ง (caecum) ในสุนัขบ๊อกเซอร

An 8 year old intact male boxer was diagnosed to be affected with insulinoma. The dog was treated by massectomy. Mass was sent to be confirmed for histopathology. The result showed as islet cell tumor. Post-operative management displayed the increased in pancreatic profiles; Lipase, Amylase and cTLI. The increased profiles can decreased to the normal level within 48 hours. However, the surgical complication presented as peritonitis which corrected by two peritoneal larvages. During the peritoneal larvage the perforated caecal mass and ileum were detected, so that massectomy and end-to-end anastomosis was performed. Chronic pyogranulomatous ileitis was histopathological diagnosed. In conclusion peritonitis was post-operative complication results from acute pancreatitis concurrent with caecal mass perforation. Hence pancreatic surgical procedure has to be operated with gentle tissue handling to minimize the post-operative complication.

รายงานสัตว์ป่วย: ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดเก็บชิ้นเนื้อและตัดก้อนเนื้องอกบริเวณตับอ่อน (Insulinoma)และไส้ติ่ง (caecum) ในสุนัขบ๊อกเซอร

ทักษอร จํานาญศิลป์   นิธิดา บุญวิทยา  เบญจางค์หาเคน  ปิยทิพย์ชูเฉลิมพร  วิจิตร สุทธิประภา  มนชนก วิจารสรณ์ และ นฤดีเกษมสันต์

1 โครงการสัตวแพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Abstract

An 8 year old intact male boxer was diagnosed to be affected with insulinoma. The dog was treated by massectomy. Mass was sent to be confirmed for histopathology. The result showed as islet cell tumor. Post-operative management displayed the increased in pancreatic profiles; Lipase, Amylase and cTLI. The increased profiles can decreased to the normal level within 48 hours. However, the surgical complication presented as peritonitis which corrected by two peritoneal larvages. During the peritoneal larvage the perforated caecal mass and ileum were detected, so that massectomy and end-to-end anastomosis was performed. Chronic pyogranulomatous ileitis was histopathological diagnosed. In conclusion peritonitis was post-operative complication results from acute pancreatitis concurrent with caecal mass perforation. Hence pancreatic surgical procedure has to be operated with gentle tissue handling to minimize the post-operative complication.

Key words: Boxer dog, caecal mass, Insulinoma, peritonitis, post-operative complication

ประวัติสัตว์ป่วย การวินิจฉัย และการรักษา

สัตว์ป่วยเป็นสุนัขพันธุ์บ๊อกเซอร์อายุ 8 ปีเพศผู้ยังไม่ทําหมัน มีปัญหาชัก จากข้อมูลเบื้องต้น อาการ ค่าทางโลหิตวิทยา ค่าชีวเคมีทางคลินิก ซึ่งมีค่าระดับน้ําตาลในเลือดต่ํากว่าปกติในขณะที่ระดับอินซูลินสูงกว่าปกติ (high amended insulin: glucose ratio) และการอุลตร้าซาวด์ซึ่งพบก้อนเนื้อขนาดประมาณ 6 ซม. สุนัขจึงได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็น Insulinoma  และได้รับการยืนยันการวินิจฉัยโดยระดับน้ําตาลที่เพิ่มขึ้นหลังจากสุนัขได้รับ octreotide?  จากนั้นเจ้าของสุนัขตัดสินใจให้ทําการเปิดผ่าช่องท้องเพื่อวินิจฉัยยืนยันและประกอบการพิจารณารักษา ดังนั้นจึงทําการศัลยกรรมโดยการเปิดผ่าช่องท้องในแนวกลางตัว เพื่อทําการตัดก้อนเนื้อบริเวณข้างๆส่วน body ของตับอ่อน ส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยา ผลสรุปว่าเนื้อเยื่อ
ชนิดนี้เป็น islet cell tumorรูปที่ 1 และ 2 แสดงก้อนเนื้องอกบริเวณใกล้ส่วน body ของตับอ่อนและภาพทางจุลพยาธิวิทยาของก้อนเนื้องอกที่ตัดออกมาก้อนเนื้อจากบริเวณข้างตับอ่อนที่กําลังขยาย 10 เท่า

ภายหลังการผ่าตัดพบว่ามีระดับน้ําตาลเฉลี่ย 95 mg%  พบระดับของ Lipase Amylase และ cTLI สูงขึ้น บ่งชี้ได้ว่าสุนัขเกิดภาวะแทรกซ้อนของตับอ่อนอักเสบ แต่ต่อมาพบว่ามีระดับลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ปกติใน 48 ชม.  โดยสุนัขสามารถกินอาหารได้ดีไม่พบอาการอาเจียน และมีไข้นอกจากนี้สุนัขยังแสดงภาวะแทรกซ้อนของโรคระบบทางเดินหายใจและภาวะช่องท้องอักเสบ จึงทําการผ่าตัดเพื่อล้างท้อง(peritoneal larvage) 2 ครั้งและทําการตัดสําไส้ส่วน caecum (typhrectomy) และตัดต่อลําไส้ส่วน ileum (end-to-end intestinal anastomosis) ผลการตรวจเนื้อเยื่อทางจุลพยาธิวิทยา 2 ตําแหน่งคือ ก้อนเนื้อที่ ceacum และลําไส้ส่วน ileum ผลสรุปว่าเป็น pyogranulomatous inflammation

ผลการรักษา

หลังการผ่าตัดแก้ไขสุนัขได้เสียชีวิตและจากการผ่าซากและผลการวินิจฉัยทางจุลพยาธิวิทยาพบมีภาวะปอดบวมแบบมีหนอง ภาวะช่องท้องอักเสบแบบมีหนองและไฟบริน รวมทั้งพบเนื้องอกของ islet cell ในตับอ่อน (insulinoma) จึงคาดว่าสุนัขเสียชีวิตด้วยภาวะปอดบวมแบบมีหนองและภาวะช่องท้องอักเสบรูปที่ 3 แสดงลักษณะก้อน nodule ในตับอ่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร 2 ก้อน
รูปที่ 4 แสดงลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของก้อนเนื้องอกที่แทรกอยู่ในตับอ่อนที่กําลังขยาย 10 เท่า

วิจารณ์และอภิปราย

ภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญที่พบในสัตว์ป่วยรายนี้ได้แก่ภาวะตับอ่อนอักเสบเนื่องจากการสัมผัส หรือการกระทบกระแทกระหว่างผ่าตัด ในช่วงแรกๆหลังการผ่าตัดและสามารถแก้ไขจนระดับเอนไซม์ต่างๆลดลงจนอยู่ในระดับปกติและภาวะช่องท้องอักเสบ (peritonitis) โดยสันนิษฐานว่าอาจมีสาเหตุมาจากภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน  ร่วมกับผลแทรกซ้อนของการเกิด perforation ของก้อนเนื้อบริเวณ caecum  ดังนั้นจึงควรแยกหาสาเหตุโดยการตรวจ Lipase และ amylase จากน้ําในช่องท้องเพื่อยืนยันสาเหตุจากภาวะตับอ่อนอักเสบ จากสายพันธุ์และอาการอุจจาระนิ่มเรื้อรัง จึงมีแนวโน้มที่อาจเกิดภาวะInflammatory bowel disease(IBD)ที่ลําไส้ใหญ่ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหลักของการเกิดช่องท้องอักเสบ หรือส่งเสริมให้โรครุนแรงขึ้น
การเกิดเนื้องอกชนิด insulinoma ร่วมกับก้อนเนื้อบริเวณไส้ติ่ง ให้การรักษาโดยการผ่าตัด ซึ่งภายหลังพบว่าระดับน้ําตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่พบปัญหาช่องท้องอักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าภาวะตับอ่อนอักเสบแบบเรื้อรังทําให้เกิดการอักเสบของลําไส้ส่วน caecum เป็นก้อน granuloma แต่เนื่องจากสุนัขป่วยด้วยภาวะชักจากภาวะน้ําตาลต่ําจากเนื้องอกที่ตับอ่อน (Insulinoma) จึงวินิจฉัยและรักษาไปในแนวทางนั้นแต่หลังผ่าตัดเกิดภาวะตับอ่อนอักเสบแบบเฉียบพลันเหนี่ยวนําให้เกิดการอักเสบของก้อน granuloma จนแตกและเกิด ileocaecal perforation ทําให้เกิด peritonitis ในที่สุดเนื่องจากตําแหน่งของลําไส้บริเวณนี้วางตัวอยู่ใกล้ตับอ่อนดังนั้นการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับตับอ่อนควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการสัมผัสตับอ่อน แต่สําหรับสัตว์ป่วยรายนี้นอกจากภาวะตับอ่อนอักเสบแล้วยังต้องคํานึงถึงก้อนเนื้อที่พบอยู่บริเวณไส้ติ่งและการแตกของลําไส้ที่ใกล้กันที่ส่งผลทําให้ภาวะช่องท้องอักเสบนั้นรุนแรงขึ้น

Administrator

Administrator

หน่วยงานสารสนเทศโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรได้รับมอบหมาย

ให้ดำเนินการจัดทำเว๊บไซท์ของโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์

และให้บริการความรู้กับสัตวแพทย์ นิสิตสัตวแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ

Website: www.kasetanimalhospital.com

Latest from Administrator

Related items (by tag)

back to top