วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2011 เวลา 08:23 น.
Rate this item
(0 votes)

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลสัตว์ชั้นนำอันดับ 1 ของเอเชีย

พันธกิจ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

1.ให้บริการทางวิชาการและความรู้ทางด้านสัตวแพทย์ด้านสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์ป่าแก่สังคม โดยมีระบบบริการที่มีมาตรฐานและเป็นโรงพยาบาลสัตว์อ้างอิง

2.เป็นโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อการเรียนการสอน การฝึกงานและกาศึกษาต่อเนื่องทางด้านสัตวแพทย์

3.สนับสนุนงานวิจัย และ สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์

4.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการและหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง

 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

ก้าวสู่มาตรฐาน  บริการสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ให้สู่ระบบมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์  KU.AHA.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลสัตว์ มก.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 3.1 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถในการสอนทางคลีนิค

3.2 เพิ่มจำนวนหลักสูตรฝึกอบรมทางคลีนิคเฉพาะทางและการศึกษาต่อเนื่อง

3.3 สร้างบรรยากาศและความพร้อมด้านการเรียนการสอนทางคลีนิค

ยุทธศาสตร์ที่ 4 4.1 สร้างการมีส่วนร่วมในการทำวิจัยโดยใช้โจทย์วิจัยจากภาคสนาม

4.2 พัฒนาศักยภาพในการวิจัยของบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 5.1 ใข้ศักยภาพทางวิชาการในการหารายได้

5.2 ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการเงิน

5.3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ

 

คุณค่าองค์กร : ทำงานเป็นทีม บริการสังคม ร่วมสอนและวิจัย ให้ดีที่สุด

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

Administrator

Administrator

หน่วยงานสารสนเทศโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรได้รับมอบหมาย

ให้ดำเนินการจัดทำเว๊บไซท์ของโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์

และให้บริการความรู้กับสัตวแพทย์ นิสิตสัตวแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ

Website: www.kasetanimalhospital.com

Latest from Administrator

back to top