วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2011 เวลา 19:22 น.
Rate this item
(4 votes)

ประวัติโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร

 

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ทำการบริการรักษาสัตว์ป่วยให้กับบุคคลทั่วไปมาเป็นเวลานาน มีประวัติความเป็นมาหลายอย่างที่หลายท่านอาจไม่เคยทราบ ลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดค่ะ

 

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีประวัติความเป็นมา ดังนี้

-   พ.ศ.2511 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เริ่มใหบริการรักษาสัตว์แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาชนเป็นครั้งแรก ณ อาคารเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ บริเวณสวนนอกริมถนนวิภาวดีรังสิต โดยดัดแปลงพื้นที่บางส่วนในอาคารเรียนมาเป็นคลินิกรักษาสัตว์

-   พ.ศ.2512 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ย้ายที่ทําการคณะฯ มาอยู่ที่อาคารใหม่ทางด้านถนนพหลโยธิน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น และได้ใช้พื้นที่บางส่วนของอาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ เป็นที่รักษาสัตว์เล็กทั้งทางด้านอายุรกรรม, ศัลยกรรมและการถ่ายภาพรังสี

-   พ.ศ.2516 ได้ดัดแปลงอาคารพยาธิวิทยา ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวเป็นสถานที่รักษาสัตว์เล็ก  และสอนนิสิตทางคลินิกปฏิบัติ

-   พ.ศ.2522 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ขยายงานสอน งานวิจัย งานบริการสัตว์ใหญ่และฟาร์มไปยังวิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อเพิ่มความรอบรู้ของบัณฑิตด้านปศุสัตว์ ดังนั้นงานรักษาจึงให้บริการทั้งที่วิทยาเขตกําแพงแสน และที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาเขตบางเขน

-   พ.ศ.2523 ได้เริ่มเปิดดําเนินการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ สําหรับบริการให้กับสมาชิกของสหกรณ์โคนมหนองโพในพระบรมราชูปถัมภ์

-   พ.ศ.2527 โรงพยาบาลสัตว์ได้ขยายต่อเติมอาคารด้านหลังไปทิศเหนือเพื่อเพิ่มเนื้อที่ให้กับงานบริการศัลยกรรม สูติกรรม รังสีวินิจฉัย และพยาธิคลินิก ตลอดจนเพิ่มจํานวนห้องตรวจรักษา ห้องให้น้ำเกลือ ห้องตรวจรักษาพิเศษ ทั้งนี้เพื่อเป?นการรับรองนิสิตที่เข้าฝากงานในภาคปฏิบัติและสัตว์ที่เข้ามารับการบริการ ซึ่งเพิ่มมากขึ้น

-   พ.ศ.2533 เป็นต้นมา ทบวงมหาวิทยาลัยได้ศึกษาและวางแผนโครงการเพิ่มการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ซึ่งสาขาสัตวแพทยศาสตร์ จัดเป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนสาขาหนึ่ง โรงพยาบาลสัตว์ บางเขนจึง ต้องเตรียมพร้อมสําหรับรองรับการฝากคลินิกปฏิบัติของนิสิตที่จะเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวและได้รับงบประมาณ ในปี 2538 เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์  และพัฒนาวิชาการหลังใหม่ขึ้น (ต่อมาได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา”) ซึ่งได้เปิดใช้และให้บริการตั้งแต่ในปี 2543 เป็นต้นมา

-   พ.ศ.2543 เปิดใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยเปิดให้บริการรักษาสัตว์ป่วย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 (อาคารโรงพยาบาลสัตว์และพัฒนาวิชากาสัตวแพทย์) ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 9 ชั้น เพื่อให้สามารถรองรับกับจํานวนสัตว์ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น

-   พ.ศ.2548 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดสระสุวรรณชาด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2548

-   พ.ศ.2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายาฯ ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2550

-   พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านคลินิกสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อขยายงานบริการวิชาการ ให้เพียงพอกับจํานวนผู้รอรับบริการที่มีเพิ่มขึ้น และมุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมีพื้นที่ใช้สอย 36,573.98  ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้าง ส่วนที่ 1  ส่วนการเรียน-วิจัยและปฏิบัติการเชี่ยวชาญพิเศษ และส่วนที่ 2 ส่วนสนับสนุนและอํานวยการ รวม 469.80 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน

1. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนการสอนทางคลินิกปฏิบัติให้นิสิตฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

2. เพื่อให้บริการวิชาการ ได้แก่การบริการรักษาสัตว์ การให้ความรู้ทางสัตวแพทย์แก่ชุมชนและสังคม

3. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการวิจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยและการรักษาโรคสัตว์

4. เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นํามาซึ่งรายได้พัฒนาการดําเนินงานของคณะฯ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

{xtypo_sticky}พันธกิจ{/xtypo_sticky}

1. เพื่อการผลิตบุคลากรทางสัตวแพทย์ของประเทศและนานาชาติ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นด้านการศึกษาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

2. เพื่อการให้บริการรักษาสัตว์ที่มีมาตรฐาน เป็นศูนย์กลางรับ – ส่งต่อสัตว์ป่วยจากสถานพยาบาลสัตว์ เป็นแหล่งบริการทางวิชาการในวิชาชีพสัตวแพทย์ขั้นสูง มุ่งเน้นบริการเครือข่ายทางวิชาการให้แก่หน่วยงาน/สถาบันทั้งในระดับประเทศ และมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลสัตว์อ้างอิงระดับเอเชีย

3. เพื่อเพิ่มบทบาทของวิชาชีพสัตวแพทย์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

4. เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถลดผลกระทบที่ส้งผลต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ เช่น วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การหาทางป้องกันในโรคระบาด โดยเฉพาะความปลอดภัยในการบริโภคอาหารและโรคสัตว์สู่คน

5. เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นํารายได้ไปพัฒนาการดําเนินงานและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน

 

Last modified on วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2011 เวลา 19:27 น.
Administrator

Administrator

หน่วยงานสารสนเทศโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรได้รับมอบหมาย

ให้ดำเนินการจัดทำเว๊บไซท์ของโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์

และให้บริการความรู้กับสัตวแพทย์ นิสิตสัตวแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ

Website: www.kasetanimalhospital.com

Latest from Administrator

back to top